ताई….

         एक माझी *ताई *

ताई माझी एक नाव तिच ”सोना” 

मी रोजच् बोली तिला ऐकना *बाळा*

तु माझी *ताई * मी तुझी ”आई”

एवढी कशी तु जगावेगळी

       माझी गोड *ताई* …!!!

– सुप्रिया पडिलकर
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s