जागतिक मराठी भाषा…..!!!

लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी,
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी.
धर्म, पंथ, जात, एक मानतो मराठी..
“जागतिक मराठी भाषा”

दिनाच्या सर्व मराठीप्रेमीना हार्दिक शुभेच्छा….

@s.p.supriyapadilkar

One thought on “जागतिक मराठी भाषा…..!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s